Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ αναλαμβάνει την κατασκευή και ολοκληρωμένη υποστήριξη Υποσταθμών και Πινάκων, κατάλληλα για όλες τις εφαρμογές Φ/Β Συστημάτων

Κατασκευές:

  • Προκατασκευασμένοι Υπαίθριοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης (24kV)

      για τη διασύνδεση Φ/Β Σταθμών 150kWp και άνω με το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ

  • Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης (230V/400VAC)

       για τη διασύνδεση Φ/Β σταθμών από 5kWp έως 100kWp με το δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ

  • Υποπίνακες Προστασίας (AC/DC) Φ/Β σταθμών